Uzņēmumi - Ostu un piestātņu administrācija - Latvija

Refine my search:
Return
Meklēšanas rezultāti : Latvija
18 Companies
Discover our Trusted Top Suppliers

Rigas brivostas parvalde

Ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic šādas valsts pārvaldes funkcijas: 1) nosaka ostas maksu un tarifu robežlīmeņus pakalpojumiem; 2) nodrošina ostas maksas un nomas (īres) maksas iekasēšanu; 3) nosaka apsardzes un caurlaižu režīmu ostā; 4) savas kompetences ietvaros kontrolē ostas noteikumu ievērošanu; 5) savas kompetences ietvaros kontrolē ostas komercsabiedrību darbības atbilstību likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem aktiem un ostas pārvaldes nolikumam; 6) kontrolē ostas teritorijas aizsardzību pret piesārņojumu, nodrošina ostas teritorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšanu, piedalās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā, organizē kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, kā arī izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu ostās; 7) nodrošina ziemas navigāciju ostā saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas izstrādāto kārtību; 8) nosaka Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS) prasību izpildi ostā un kontrolē ostas teritorijā izvietoto organizāciju darbību atbilstoši ostu iekārtu aizsardzības plāniem; 9) pieņem lēmumu par atļauju uzsākt paredzēto darbību ostas teritorijā atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu". Ostas pārvalde kā privāto tiesību subjektus veic šādas funkcijas: 1) izstrādā ostas attīstības programmas projektu atbilstoši apstiprinātai Latvijas ostu attīstības koncepcijai un pašvaldības attīstības programmai un teritorijas plānojumam; 2) nodrošina Latvijas Ostu padomē akceptētās ostas attīstības programmas realizāciju; 3) apsaimnieko īpašumā esošo vai valdījumā nodoto īpašumu - hidrotehniskās būves, piestātnes, kuģuceļus, navigācijas iekārtas un ierīces ostā, akvatoriju un navigācijas ierīces. Satiksmes ministrijas noteiktajos apsaimniekošanas rajonos, kā arī ar ostas darbību saistīto infrastruktūru; 4) izstrādā un apstiprina ostas pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendārajam gadam unturpmākajiem pieciem gadiem un, ja nepieciešams, precizējums iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finanšu līdzekļu izlietojuma tāmē; 5) organizē ostas izbūvi un ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izbūvi ostas teritorijā atbilstoši ostas attīstības programmai; 6) veic ostas pakalpojumu pieprasījuma un piedāvājuma izpēti; 7) slēdz līgumus ar komercsabiedrībām par to darbību ostā, lai nodrošinātu un pilnveidotu ostas pakalpojumu kompleksu atbilstoši ostas pārvaldes nolikumam un ostas attīstības programmai; 8) savu pilnvaru ietvaros rīkojas ar ostas zemi un uz tās esošajiem valdījumā nodotajiem valsts vai pašvaldības īpašuma objektiem; 9) nodrošina tās īpašumā esošās vai valdījumā nodotās infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, kā arī piedalās ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstīšanā

Supplier of:

  • Transporta un loģistikas pakalpojumi
  • Pasažieru un kravas pārvadājumu kuģniecības pakalpojumi
  • Ostu un piestātņu administrācija...
Atpakaļ uz augšu